សណ្ឋាគា Payaa គឺជាសណ្ឋាគាបែបស៊ីវីល័យ ដែលមានភាពផ្ទាល់ខ្លួនខ្ពស់ ចំនុចដែលពិសេសគឺភ្ញៀវអាច check in និង check out ក្នុងពេល 24 ម៉ោង ទីធ្លាស្អាតធំទូលាយ មានអាងហែលទឹកនៅ rooftop បន្ទប់មានផាសុខភាពនិងមានច្រើនជម្រើស ដូចជា

- Deluxe Twin Room

- Deluxe Double Room

- Grand Deluxe Double

- Deluxe Grand Twin Room

- Triple Deluxe

- Junior Suite

- Suite

ទទួលកក់ 24 ម៉ោង

▪️FB inbox: m.me/payaahotel

▪️Line@: https://lin.ee/05TDDXD

ព័ត៌មានបន្ថែម

📞 +66 (0) 65 056 6464, +66 (0) 33 002 481, +66 (0) 33 002 482

▪️FB inbox: m.me/payaahotel

▪️Line@: https://lin.ee/05TDDXD

🌎 Website www.payaahotel.com

✉️ [email protected]

📍 https://goo.gl/maps/r9ucjNxRhJ...

—————————————————————

#payaahotel #gathergoundcafe #newcafeinpattaya #newhotel #pattaya #pattayacafe #pattayabeach #designhotel #butiquehotel #besthotel

#Cafehoppingthailand #cafehoppingpattaya #designhotels #butiquehotel #โรงแรมใหม่ #โรงแรมพัทยาសណ្ឋាគា Payaa គឺជាសណ្ឋាគាបែបស៊ីវីល័យ ដែលមានភាពផ្ទាល់ខ្លួនខ្ពស់ ចំនុចដែលពិសេសគឺភ្ញៀវអាច check in និង check out ក្នុងពេល 24 ម៉ោង ទីធ្លាស្អាតធំទូលាយ មានអាងហែលទឹកនៅ rooftop បន្ទប់មានផាសុខភាពនិងមានច្រើនជម្រើស ដូចជា - Deluxe Twin Room - Deluxe Double Room - Grand Deluxe Double - Deluxe Grand Twin Room - Triple Deluxe - Junior Suite - Suite ទទួលកក់ 24 ម៉ោង ▪️FB inbox: m.me/payaahotel ▪️Line@: https://lin.ee/05TDDXD ព័ត៌មានបន្ថែម 📞 +66 (0) 65 056 6464, +66 (0) 33 002 481, +66 (0) 33 002 482 ▪️FB inbox: m.me/payaahotel ▪️Line@: https://lin.ee/05TDDXD 🌎 Website www.payaahotel.com ✉️ [email protected] 📍 https://goo.gl/maps/r9ucjNxRhJwtx5tv6 ————————————————————— #payaahotel #gathergoundcafe #newcafeinpattaya #newhotel #pattaya #pattayacafe #pattayabeach #designhotel #butiquehotel #besthotel #Cafehoppingthailand #cafehoppingpattaya #designhotels #butiquehotel #โรงแรมใหม่ #โรงแรมพัทยา

Faa

 Thursday, November 24, 2022 4:23 PM

Comments